ຂ່າວສານຂອງພຣະທຳກິດຈະການເປັນສ່ວນຂະຫຍາຍຂອງໜ້າທີ່ອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ. “ໄປ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄົນ​ທຸກ​ຊາດ​ເປັນ​ລູກ​ສິດ.” ໃນພຣະທຳກິດຈະການ ພວກເຮົາເຫັນວ່າເມື່ອພວກເຮົາເຮັດການເປັນສານຸສິດຕະຫຼອດຊີວິດ, ພວກເຮົາຈະເຫັນຄຣິສຕະຈັກຂະຫຍາຍອອກໄປໂດຍຜ່ານການປະກາດຂ່າວປະເສີດ ແລະ ການຮ່ວມສຳພັນ, ເສີມສ້າງເຊິ່ງກັນແລະກັນ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ເປັນຮູບຂອງພຣະຄຣິດ. ຊຸດຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຂອງ Proclaim ເອົາຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການເປີດເຜີຍແລະການນໍາໄປໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ. ມັນຂຽນບໍ່ພຽງແຕ່ສໍາລັບສິດຍາພິບານ, ຄູສອນ, ແລະຜູ້ນໍາ, ແຕ່ຍັງສໍາລັບຄອບຄົວ, ນັກຮຽນ, ຫຼືຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຄົ້ນຫາຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ.